| |
  Jachty żaglowe i motorowe, czarter jachtów, autoryzowana sprzedaż, inspekcja techniczna i rejestracja jachtów.     e-mail  

WARUNKI UMOWYWARUNKI CZARTERU

 • Przedmiotem umowy pomiędzy PORTEM MILLENNIUM z siedzibą w Warszawie przy ul. 1-Sierpnia 36B/49, NIP: 1181347480 a Czarterującym jest czarter jachtu załogowego na akwenie Wielkich Jezior Mazurskich. Umowa dotyczy jachtu nie obsadzonego załogą.
 • Czarter rozpoczyna się o godzinie 10.00 i kończy się o godzinie 18.00. (lub o godz. 15.00 i kończy się odpowiednio o godz. 11.00) w dniach określonych w umowie czarterowej. Przy czarterze rozpoczynającym się o godz. 10.00 istnieje możliwość zaokrętowania się na jachcie w przeddzień czarteru po godz. 18.00 po uprzednim uzgodnieniu z Armatorem i uiszczeniu opłaty pobytowej zgodnie z cennikiem usług portu MILLENNIUM.
 • Wysokość opłaty czarterowej określa umowa czarterowa. Warunkiem rezerwacji jachtu jest podpisanie umowy czarterowej oraz dokonanie i potwierdzenie wpłat w wysokości i termie określonych w umowie czarterowej.
 • Armator jest zobowiązany wydać Czarterującemu jacht określony w umowie czarterowej, w terminie rozpoczęcia czarteru, w porcie jachtowym MILLENNIUM w GÓRKLE, w stanie gotowym do żeglugi, (ze sprawnym silnikiem)* oraz dokonać odbioru jachtu od Czarterującego po zakończeniu czarteru.
 • Czarterujący jest zobowiązany wpłacić opłatę czarterową i kaucję gwarancyjną zgodnie z postanowieniami umowy czarterowej, dokonać odbioru jachtu od Armatora w terminie rozpoczęcia czarteru oraz przekazać jacht Armatorowi w terminie zakończenia czarteru, w porcie jachtowym MILLENNIUM w GÓRKLE, w stanie nie pogorszonym. Czarterujący jest zobowiązany eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej.
 • Czarterowany jacht będzie wyposażony zgodnie z opisem jachtu żaglowego lub jachtu motorowego zamieszczonym w internecie.
 • Czarterujący jest zobowiązany do wpłacenia Armatorowi zaliczki w wysokości 1/3 lub 1/2 ceny czarteru*, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy czarterowej. Nie wpłacenie zaliczki w terminie powoduje rozwiązanie umowy bez konieczności odrębnego jej wypowiedzenia. Czarterujący może odstąpić od umowy pismem złożonym Armatorowi w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia czarteru, a przy zaliczce 1/2 cenu czarteru - w dniu rozpoczęcia czarteru*, Czarterujący jest zobowiązany do wpłacenia Armatorowi pełnej kwoty opłaty czarterowej pomniejszonej o wcześniej wpłaconą zaliczkę. Nie wykonanie przez Czarterującego powyższego obowiązku spowoduje rozwiązanie umowy czarterowej bez konieczności jej wypowiedzenia, z tym że wpłacona wcześniej zaliczka przypadnie Armatorowi z tytułu kary umownej. Po otrzymaniu pełnej kwoty opłaty czarterowej Armator wystawi na życzenie Czarterującego rachunek*.
 • Nie później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia czarteru Czarterujący może wypowiedzieć niniejszą umowę pismem złożonym Armatorowi. W takim wypadku opłata czarterowa podlega zwrotowi, poza kwotą równą zaliczce określonej w umowie, przypadającą Armatorowi z tytułu kary umownej. W razie rozwiązania umowy po tym terminie, Czarterujący jest zobowiązany do zapłacenia Armatorowi kary umownej równej pełnej opłacie czarterowej, określonej w umowie.
 • Przed wydaniem jachtu Czarterujący jest zobowiązany do wpłacenia Armatorowi kaucji zwrotnej w wysokości określonej umową. Niedopełnienie przez Czarterującego powyższego obowiązku powoduje rozwiązanie umowy czarterowej bez konieczności odrębnego jej wypowiedzenia, z tym że Czarterującemu nie przysługuje zwrot opłaty czarterowej.
 • Przed wydaniem jachtu Czarterujący jest zobowiązany do przedstawienia Armatorowi odpowiednich uprawnień żeglarskich oraz do przekazania Armatorowi kserokopii tych uprawnień. Nie wykonanie przez Czarterującego powyższego obowiązku powoduje rozwiązanie umowy czarterowej bez konieczności odrębnego jej wypowiedzenia z tym, że Czarterującemu nie przysługuje zwrot opłaty czarterowej.
 • Jacht zostanie wydany Czarterującemu przez upoważnionego przedstawiciela Armatora w terminie rozpoczęcia czarteru za pokwitowaniem wpisanym do karty inwentarzowej jachtu. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu jachtu i jego wyposażenia powinny być wpisane przez Czarterującego do karty inwentarzowej jachtu. W przypadku zaistnienia sporu będzie się przyjmować stan jachtu i jego wyposażenia bazując na zapisach w karcie inwentarzowej jachtu.
 • W przypadku nie wydania jachtu w terminie rozpoczęcia czarteru z przyczyn leżących po stronie Czarterującego, a nie powodujących rozwiązania umowy czarterowej wg wcześniejszych postanowień, przygotowany jacht będzie oczekiwał na odbiór przez Czarterującego przez kolejne 2 dni, po upływie których umowa czarterowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności odrębnego jej wypowiedzenia, z tym że Czarterującemu nie przysługuje zwrot opłaty czarterowej.
 • W przypadku opóźnienia wydania jachtu z przyczyn leżących po stronie Armatora, Czarterujący będzie miał prawo do odszkodowania w kwocie:
  • 100 zł przy opóźnieniu od jednej do trzech godzin;
  • 200 zł przy opóźnieniu powyżej trzech do sześciu godzin;
  • 300 zł przy opóźnieniu powyżej sześciu do dwunastu godzin;
  • 400 zł przy opóźnieniu powyżej dwunastu do dwudziestu czterech godzin.

  Przy opóźnieniu powyżej dwudziestu czterech godzin Czarterujący ma prawo odstąpić od umowy, otrzymując zwrot opłaty czarterowej w całości oraz karę umowną w wysokości równej zaliczce określonej w punkcie 7.
 • Jeżeli wydanie jachtu Czarterującemu będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Armatora, a spowodowanych tzw siłą wyższą lub zawinionych przez osoby trzecie, za które Armator nie ponosi odpowiedzialności, Czarterującemu przysługuje zwrot opłaty czarterowej w całości bez kar umownych.
 • W przypadku przygotowania jachtu do czarteru przed terminem rozpoczęcia czarteru, jacht może być wydany Czarterującemu wcześniej bez dodatkowej opłaty.
 • Ryzyko utraty i uszkodzenia jachtu i jego wyposażenia obciąża Czarterującego od chwili wydania jachtu Czarterującemu do chwili przekazania go Armatorowi.
 • Czarterujący deklaruje w umowie zamiar zabrania zwierzęcia na pokład jachtu za dodatkową, jednorazową opłatą w wysokości 50 zł. W przypadku zabrania na pokład jachtu zwierzęcia wbrew postanowieniom umowy czarterowej Czarterujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dezynfekcji i czyszczenia jachtu oraz zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł.
 • Jacht może być czarterowany wyłącznie na akwenie Wielkich Jezior Mazurskich i nie może być przemieszczany poza ten akwen. Czarterujący nie może zawierać dalszych umów czarterowych oraz wykorzystywać jachtu do celów zarobkowo reklamowych bez zgody Armatora.
 • Czarterujący przekaże jacht upoważnionemu przedstawicielowi Armatora w terminie zakończenia czarteru za pisemnym pokwitowaniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu jachtu i jego wyposażenia z kartą inwentarzową jachtu, niezgodności te będą uwidocznione w pokwitowaniu. Czarterujący nie ponosi odpowiedzialności za widoczne uszkodzenia lub braki w wyposażeniu nie uwidocznione w pokwitowaniu. Dokonanie odbioru jachtu przez Armatora w terminie i bez zastrzeżeń uprawnia Czarterującego do zwrotu kaucji oraz do 5-cio procentowej bonifikaty przy następnym czarterze jachtu.
 • W przypadku opóźnienia przekazania jachtu przez Czarterującego Armatorowi z przyczyn leżących po stronie Czarterującego, Armatorowi przysługuje odszkodowanie w kwocie:
  • 50 zł przy opóźnieniu do jednej godziny;
  • 100 zł przy opóźnieniu powyżej jednej godziny do trzech godzin;
  • 200 zł przy opóźnieniu powyżej trzech do sześciu godzin;
  • 300 zł przy opóźnieniu powyżej sześciu do dwunastu godzin;
  • 500 zł przy opóźnieniu powyżej dwunastu do dwudziestu czterech godzin;
  • 200 % (dwieście procent) wniesionej opłaty czarterowej plus koszty wynikłe z tytułu nie przekazania jachtu w terminie, przy opóźnieniu powyżej dwudziestu czterech godzin.

 • Czarterujący jest zobowiązany pokryć szkody wynikające z uszkodzeń jachtu i jego wyposażenia oraz braków w wyposażeniu powstałych w okresie czarteru w wysokości wg przedstawionych przez Armatora rachunków. W wypadku większych uszkodzeń jachtu i braków w wyposażeniu Czarterujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Armatora z tytułu naprawy, uzupełnienia wyposażenia oraz strat spowodowanych przestojem w eksploatacji jachtu.
 • W przypadku przekazania przez Czarterującego Armatorowi jachtu w stanie uniemożliwiającym dalszą eksploatację, Czarterujący obok pokrycia szkód stosownie do punktu 22 będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100 % (sto procent) opłaty czarterowej za tygodnie, w których jacht będzie wyłączony z eksploatacji w związku z naprawami, wg cennika stosowanego przez Armatora w sezonie żeglarskim 2014r.
 • Czarterujący ma prawo do przekazania Armatorowi jachtu nie sprzątniętego. Opłata za końcowe sprzątanie jachtu w kwocie od 50,- do 120,- zł (w zależności od wielkości jachtu) jest płatna gotówką bezpośrednio po czarterze lub może być potrącona z kaucji gwarancyjnej.
 • Po przekazaniu jachtu Armatorowi przez Czarterującego w terminie i bez zastrzeżeń oraz uzupełnieniu lub rozliczeniu zużytego paliwa, kaucja gwarancyjna zostaje w całości zwrócona Czarterującemu. W przypadku powstania roszczeń Armatora wobec Czarterującego, wynikających z powyższej umowy, będą one pokryte z kaucji gwarancyjnej. Roszczenia przekraczające sumę 500 zł winny być pokryte przez Czarterującego w terminie siedmiu dni od daty wystawienia rachunku Czarterującemu przez Armatora. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Armator ma prawo naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości 0.15 % kwoty roszczenia za każdy dzień zwłoki.
 • W przypadku powstania szkód, za które ponosi odpowiedzialność Czarterujący, a objętych ubezpieczeniem jachtu, Armator dokona cesji przysługujących mu roszczeń wobec Czarterującego na ubezpieczyciela w zakresie wynikającym z warunków ubezpieczenia. Jacht posiada ważną polisę w pełnym zakresie ubezpieczenia: jacht-casco, OC, kradzież silnika, NW oraz rzeczy osobiste załogi.
 • O ile z postanowień umowy nie wynika inaczej, przewidziane w niej zobowiązania mają charakter wyłączny. W kwestiach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Do zmian i uzupełnień umowy będzie się stosować formę pisemną pod rygorem nieważności. Spory wynikające z umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Armatora. Umowę czarterową sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

* - wariantowo