| |
  Jachty żaglowe i motorowe, czarter jachtów, autoryzowana sprzedaż, inspekcja techniczna i rejestracja jachtów.     e-mail  

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.........................................  , dnia .................


Ja niżej podpisany(a) ................................................................. zamieszkały(a) w ............................................, ul. ...................................................., nr..................., kod .................., proszę o przyjęcie mnie w poczet członków kandydatów Stowarzyszenia  Miłośników Żeglarstwa MILLENNIUM z siedzibą w Warszawie.

Oświadczam, że znam postanowienia statutu oraz cel i zadania Stowarzyszenia, zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz sumiennego i godnego ich wykonywania. Będę również aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia oraz terminowo uiszczać opłaty członkowskie.(*)

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystywanie ich tylko dla celów wewnętrznych Stowarzyszenia zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.    

..............................................................   
(Podpis)

Dane osobowe:

1. Nazwisko ...............................................................................................................
2. Imiona .................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia .........................................................................................
4. Adres do korespondencji .........................................................................................
5. PESEL ....................................................................................................................
6. Dokument tożsamości .......................................... seria ............. nr ........................
7. Narodowość ........................................ Obywatelstwo ...............................................
8. Telefon domowy ............................................... praca ............................................
9. Uprawnienia żeglarskie ...........................................................................................


Konto bankowe: Stowarzyszenie MILLENNIUM, Bank Millennium S.A. I/O Warszawa, nr r-ku: 74 1160 2202 0000 0000 3790 6975


* Opłata członkowska w sezonie 2015 wynosi 120 zł rocznie. Deklarację można przesłać pocztą, faksem lub e-mailem, bądź złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.