| |
  Jachty żaglowe i motorowe, czarter jachtów, autoryzowana sprzedaż, inspekcja techniczna i rejestracja jachtów.     e-mail  

Statut Stowarzyszenia Miłośników Żeglarstwa MILLENNIUMStowarzyszenie Miłośników Żeglarstwa "Millennium" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, nie zarobkowym zrzeszeniem propagującym i popierającym uprawianie żeglarstwa we wszelkich jego postaciach.


ROZDZIAŁ  I
Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Żeglarstwa "MILLENNIUM", zwane dalej Stowarzyszeniem.

Art. 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855), oraz niniejszego Statutu.

Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną w dniu 02 lipca 2003 roku po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym nr KRS: 0000166185.

Art. 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa.

Dla  pełnego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

Art. 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Art. 6

Stowarzyszenie  w ramach swojej działalności współpracuje z instytucjami rządowymi  i samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą.

Art. 7

Stowarzyszenie używa pieczęci oraz emblematu w postaci dwóch jachtów żaglowych, tworzących swymi żaglami dwie litery M, nawiązujące do jego nazwy.


Art. 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.Art. 9

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.ROZDZIAŁ  II
Cel działania i sposoby jego realizacji.


Art.  11

  Celem działania Stowarzyszenia jest::

1) Wspieranie uprawiania żeglarstwa.
2) Propagowanie i organizowanie turystyki żeglarskiej.
3) Popieranie rozwoju sportu żeglarskiego ,
4) Popieranie działalności związanej z  projektowaniem i wytwarzaniem sprzętu  żeglarskiego.
5) Popieranie i organizowanie działalności, której celem jest udostępnianie wiedzy żeglarskiej.
6) Popieranie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego jezior i rzek.
7) Organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia w realizacji przedsięwzięć  żeglarskich.
8) Kultywowanie i propagowanie tradycji żeglarskich.
9) Pomoc członkom Stowarzyszenia,  w ramach  możliwości - w innych sprawach nie pozostających w sprzeczności z celami statutowymi.


       Art.  12

Cele te Stowarzyszenie realizuje  przez:

1) Organizowanie i prowadzenie imprez żeglarskich oraz uczestniczenie w nich,
2) Organizowanie i prowadzenie rejsów żeglarskich dla odbycia stażu, oraz zdobycia  i  podnoszenia kwalifikacji żeglarskich.
3) Organizowanie spotkań i imprez żeglarskich z udziałem znanych żeglarzy i miłośników żeglarstwa,
4) W razie potrzeby zrzeszanie się w innych organizacjach o podobnym charakterze,
5) Pozyskiwanie środków finansowych ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, zapisów, spadków, ofiarności publicznej oraz z działalności gospodarczej i przeznaczanie ich na działalność statutową.


Art.  13

1) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

2) Stowarzyszenie działalność gospodarczą może wykonywać przez:

a/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną  - PKD 94.99.Z,
b/ pozostałą działalność związaną ze sportem - PKD 93.19.Z,
c/ pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną - PKD 93.29.Z,
d/ pozostałą działalność wydawniczą - PKD 58.19.Z,
e/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania - PKD 55.10.Z,
f/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe - PKD 55.30.Z,
g/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne   - PKD 56.10.A,
h/ przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z,
i/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - PKD 77.21.Z.


ROZDZIAŁ  III
Czonkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.


Art.  14

1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zarówno krajowe jak i zagraniczne.

2) Osoby fizyczne mogą być członkami założycielami, członkami zwyczajnymi, członkami kandydatami lub członkami honorowymi.

3) Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.


Art.  15

1) Członkowie założyciele:

a/ Członkami założycielami są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące założycielami Stowarzyszenia.
b/ Członków założycieli nie obowiązuje konieczność odbycia stażu członkowskiego.
c/ Członkowie założyciele posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2) Członkowie zwyczajni:

a/ Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które posiadają patent żeglarski lub umiejętności żeglarskie akceptowane przez członków stowarzyszenia i odbyły roczny staż kandydacki, oraz uiściły opłatę członkowską.
b/ Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo :

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia,
3. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutu  i     uchwał Stowarzyszenia.
4. reprezentowania barw stowarzyszenia podczas imprez żeglarskich oraz regat odbywających się w kraju i za granicą,
5. noszenia na ubiorze żeglarskim  emblematu Stowarzyszenia.

c/ Przyjęcie członka zwyczajnego dokonuje uchwałą Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3) Członkowie kandydaci:

a/ Członkami kandydatami Stowarzyszenia  mogą być osoby fizyczne, które złożyły deklarację o przyjęcie do Stowarzyszenia i akceptują jego Statut,  tradycje i zwyczaje, oraz wniosły składkę członkowską.
b/ Członkami kandydatami Stowarzyszenia mogą być osoby mające poniżej 16 lat za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
c/ Członkowie kandydaci posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z    wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz prawa głosowania uchwał.
d/ Przyjęcie członka kandydata następuje na podstawie pisemnej deklaracji    złożonej do Zarządu Stowarzyszenia, oraz po opłaceniu składki członkowskiej.

4) Członkowie wspierający:

a/ Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu klubu i zadeklaruje pomoc materialno-finansową na rzecz Stowarzyszenia.
b/ Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
c/ Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

5) Członkowie honorowi:

a/ Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się Stowarzyszeniu, lub żeglarstwu.
b/ Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
c/ Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

6) Przyjęcie członka wspierającego i członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

7) O przyznaniu członkostwa zwyczajnego, wspomagającego lub honorowego Walne Zebranie decyduje zwykłą większością głosów.

8) Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

a/ Aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
b/ Przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.
c/ Kultywowania i propagowania dobrych tradycji żeglarskich.
d/ Reprezentowania Stowarzyszenia podczas imprez żeglarskich w kraju i za granicą.
e/ Dbania o dobre imię  Stowarzyszenia.
f/ Posiadania na swojej jednostce pływającej emblematu lub oznakowań Stowarzyszenia.
g/ Opłacania składek członkowskich w wysokości i terminie określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

9) Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a/ Pisemnej rezygnacji członka, po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
b/ Niepłacenia składek przez okres jednego roku po uprzednim pisemnym upomnieniu.
c/ Nieuzasadnionej nieobecności na trzech kolejnych zebraniach Stowarzyszenia.
d/ Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 1/3 członków założycieli i członków zwyczajnych.

10) O utracie członkostwa i skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia  decyduje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

11) Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia zobowiązana jest do uregulowania zobowiązań  w ciągu jednego miesiąca od doręczenia pisemnego zawiadomienia o skreśleniu.

12) W przypadku naruszenia przez członka postanowień statutu i innych decyzji wydanych przez władze Stowarzyszenia - Zarządowi przysługuje prawo do:

a/   Zwrócenia członkowi uwagi i żądania usunięcia uchybień w określonym trybie i czasie.
b/   Udzielenia pisemnego upomnienia.
c/   Odmówienia pomocy i poparcia Stowarzyszenia do czasu usunięcia uchybień.
d/   Zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
e/   Wystąpienia do Walnego Zebrania o wykluczenie ze Stowarzyszenia..

13) Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o zawieszeniu w prawach, lub wystąpieniu o wykluczenie z członkostwa, członkowi przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania.


ROZDZIAŁ  IV
Władze Stowarzyszenia


Art.  16

Władzami Stowarzyszenia są:

1)   Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy (3) lata .


Art.  17

Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej ilości kandydatów, zgłoszonych przez członków założycieli i członków zwyczajnych.

Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość  głosów.


Art.  18

W przypadku ustąpienia członków  Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania spośród członków Stowarzyszenia z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3  liczby członków pochodzących z wyboru.


Art.  19

Członkowie władz Stowarzyszenia, którzy nie  wypełniają przyjętych na siebie obowiązków, lub nie biorą udziału w posiedzeniach władz  przez okres jednego roku, tracą  mandat. O utracie mandatu decyduje Walne Zebranie Czonków w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Na miejsce członka , który utracił mandat,  Walne Zebranie Czonków przeprowadza wybory uzupełniające.    


Art. 20

Jeżeli inaczej nie stanowią  postanowienia Statutu, uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością  głosów.


Art.  21

Walne Zebranie Członków


1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu. Walne Zebranie może być zwyczajne, lub nadzwyczajne.

2) Zwyczajne Walne Zebranie Członków, zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako  sprawozdawcze i co trzy lata  jako sprawozdawczo-wyborcze.

3) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na  liczbę obecnych na nim członków Stowarzyszenia.

4) O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia  listem poleconym, nadanym nie później niż 21 dni przed terminem jego odbycia.

5)   W Walnym Zebraniu  Członków uczestniczą:

a/ Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym.
b/ Członkowie honorowi, członkowie kandydaci, pełnomocnicy członków wspierających i zaproszeni goście - z głosem doradczym.

6) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd:

a/ z własnej inicjatywy.
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c/ na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
d/ na wniosek 1/2 członków Stowarzyszenia.

7) Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

8) Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a/ Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
b/ Rozpatrywanie  i  przyjmowanie sprawozdań z działania władz
     Stowarzyszenia.
c/ Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,.
d/ Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia .
e/ Nadawanie i pozbawianie członkostwa  członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 22 ust. 4c.
f/ Podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
g/ Rozpatrywanie wniosków i odwołań w sprawach o wykluczenie lub zawieszenie w prawach członka klubu.
h/ Podejmowanie uchwał w sprawach związanych z  majątkiem Stowarzyszenia.
i/ Podejmowanie uchwał o wysokości najwyższej sumy zobowiązań finansowych jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć.
j/ Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
k/ Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz    Stowarzyszenia.


Art.  22

Zarząd.

1) W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie trzech członków, w tym: prezes, zastępca prezesa i członek Zarządu.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% składu Zarządu, w tym prezesa Stowarzyszenia.

2) Posiedzenie Zarządu jest zwoływane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3) Walne Zebranie może w każdej chwili odwołać członka Zarządu.

4) Do kompetencji Zarządu  należy:

a/ Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz.
b/ Podejmowanie wszelkich decyzji i uchwał nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Stowarzyszenia.
c/ Podejmowanie decyzji o przyjęciu członków kandydatów Stowarzyszenia oraz pozbawieniu ich członkostwa.
d/ Opracowywanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej.
e/ Prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych.
f/ Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
g/ Uchwalanie wysokości opłat i ulg od opłat za imprezy organizowane przez  Stowarzyszenie.
h/ Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
i/ Zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie.
j/ Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zebranie.
k/ Zwoływanie Walnego Zebrania.
l/ Udzielanie pełnomocnictw.
ł/ Współdziałanie z terenowymi organami władzy państwowej oraz innymi organizacjami.Art.  23

Komisja Rewizyjna.


1) Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% składu Komisji, w tym jej przewodniczącego.

2) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

3) Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

a/ Przeprowadzenie nie mniej jak raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia co do zgodności z przepisami prawa, statutu, zasadami gospodarności, oraz uchwałami Walnego Zebrania.
b/ Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
c/ Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
d/ Składanie sprawozdań ze swojej pracy na Walnym Zebraniu.
e/ Występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
f/ Branie udziału z głosem doradczym w zebraniach Zarządu.ROZDZIAŁ  V
Majątek i fundusze

Art.  24

1) Majątek Stowarzyszenia  powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów  z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

2) Stowarzyszenie z zachowaniem istniejących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy, a także korzystać z ofiarności publicznej.


Art.  25

1) Majątek Stowarzyszenia  mogą stanowić:

a/ Nieruchomości.
b/ Ruchomości.
c/ Fundusze.

2) Na fundusze składają się:

a/ Składki członkowskie.
b/ Darowizny i dotacje oraz dochody z ofiarności publicznej.
c/ Spadki i zapisy.
d/ Dochody uzyskane z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia .


Art.26

Dla ważności oświadczeń dotyczących zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie prezesa Stowarzyszenia i członka Zarządu lub prezesa Stowarzyszenia i pełnomocnika Zarządu.

Art.  27

Stowarzyszenie może otrzymać dotację wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

Art.  28

W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na cele wskazane przez Walne Zebranie Członków.ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu.


Art. 29

O potrzebie zmian w statucie decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały.

Art.  30

Projekt zmian statutu przygotowuje Zarząd lub osoba przez niego upoważniona.

Art.  31

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów obecnych na Zebraniu członków założycieli i członków zwyczajnych.ROZDZIAŁ  VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia.


Art. 33

1) Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić:

a/ W drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, obecnych na Zebraniu członków założycieli  i członków zwyczajnych.
b/ W oparciu o prawomocne orzeczenie sądu.

2) Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub prawomocne orzeczenie sądu określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe.


Art.  34

Tekst jednolity statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Art.  35

Pierwszego wyboru władz Stowarzyszenia mogą dokonać członkowie założyciele na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia według zasad określonych w art. 17 niniejszego Statutu.


Art. 36

Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Komitet Założycielski lub Zarząd najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.